Kursy Zawodowe

Oferujemy 4 podstawowe typy kursów:
– Programy Księgowe Ryczałt – KPR
Ryczałt Ewidencjonowany oraz Księga Przychodów i Rozchodów – podmioty zobowiązane do rozliczeń w oparciu o Ryczałt lub KPR, dowody księgowe, ewidencjonowanie przychodów i kosztów ich uzyskania, ewidencje i pozostałe urządzenia księgowe prowadzone łącznie z Ryczałtem i KPR w tym: lista płac, ewidencje wraz z rozliczaniem VAT i ZUS.
– Środki Trwałe – Ewidencja i Rozliczenie
– Program ZUS
Płatnik 8.01.001 – którego celem jest nauczenie profesjonalnej obsługi programów, nabycie umiejętności tworzenia dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i płatniczych oraz wysyłka utworzonych dokumentów drogą elektroniczną.
– Zarządzanie Małą Firmą
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Zagadnienia programowe

1. PODMIOTY gospodarcze obowiązane do prowadzenia i rozliczania się Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
2. EWIDENCJE księgowe niezbędne przy rozliczaniu się Ryczałtem
3. PODMIOTY gospodarcze obowiązane do prowadzenia KPR i rozliczania się na zasadach ogólnych.
4. EWIDENCJE i urządzenia księgowe niezbędne przy prowadzeniu KPR.
5. ZAINSTALOWANIE programu KPR BC w systemie komputerowym
6. URUCHOMIANIE programu
wybór operatora, wprowadzanie nowej firmy, wybór firmy, kasowanie firmy.
7. ZARZĄDZANIE programem
wprowadzanie: stawek podatku dochodowego
– stawek i opcji stałych VAT
– ustawień Ryczałtu i KPR
– składek ZUS prowadzących działalność i pracowników
wybór drukarki, przygotowanie do drukowania, drukowanie.
8. ZARZĄDZANIE dokumentami
– wprowadzanie danych dokumentu, dekretacja
– księgowanie 100 dokumentów wirtualnej firmy handlowo – usługowo – produkcyjnej
– przeglądanie szybkie i pełne
– zatwierdzanie
– automat księgowania
– wprowadzanie kartoteki kontrahentów
– stałe wprowadzania dokumentów
9. REJESTRY VAT
– tworzenie wg KPR oraz zbiorczych na potrzeby deklaracji VAT
– przeglądanie i wydrukowanie rejestrów
10. TWORZENIE kartoteki pracowników
– dane identyfikacyjne i ewidencyjne
– dane niezbędne na potrzeby ZUS
– wprowadzanie stałych ZUS – owskich dla pracowników
– tworzenie i wydruk listy płac
– dowód wewnętrzny obciążeń firmy z tyt. wynagrodzeń pracowników
– rozliczenie umów zlecenia i o dzieło – wydruk umowy i rachunku
– tworzenie i wydruk dokumentów ZUS – DRA, RNA ,RCA, RSA, RUMA, ZUA, ZWUA
– tworzenie i wydruk deklaracji PIT – 4R, – 11, – 8A, – 8B, – 2 , – 12.
11. ZESTAWIENIA
– tworzenie podliczenia miesiąca, sumy z poprzednich m-cy i suma narastająca
– zestawienie roczne
– obliczenie i wydruk dochodu za m-c, narastająco, rok
12. ZAMKNIĘCIE miesiąca
– uruchomienie procedury
– weryfikacja wprowadzonych danych i dekretacji
– tworzenie wydruku księgi
13. DEKLARACJE PODATKOWE
– deklaracja VAT – 7 – generowanie, korekta, zatwierdzanie, wydruk
– deklaracja PIT – 5 – generowanie, korekta, zatwierdzanie, wydruk
14. POZOSTAŁE OPCJE PROGRAMU
– VAT administracja, rozliczenie sprzedaży przy użyciu proporcji zakupów
– spis z natury
– plan odpisów amortyzacyjnych
– tworzenie i wydruk przelewów pieniężnych
– tworzenie i wydruk dowodu wewnętrznego
– korzystanie z kalkulatora i notatnika
– zmiana kolorów
– korzystanie z pomocy

PROGRAM ZUS PŁATNIK wer. 8.01.001

Zagadnienia programowe

1. Pozyskiwanie programu Płatnik
a) z internetu
b) na płycie CD z ZUS
2. Instalacja programu
Kreator programu tworzy folder :
C:\ Program Files\ Prokom Software\ Płatnik lub PPE setup.exe
3. Uruchomianie programu Płatnik – wprowadzanie stałych programowych
4. Wprowadzanie danych płatnika
– osoba fizyczna
– osoba prawna
5. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika
ZFA, ZAA, ZZA – wypełnianie, weryfikacja, drukowanie.
6. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych osoby ubezpieczonej (pracownika)
ZUA, ZWUA, ZIUA – wypełnianie, weryfikacja, drukowanie.
7. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
DRA
RCA
RUMA
8. Archiwizacja i przenoszenie danych
9. Wysłanie pliku do ZUS
10. Uzyskanie potwierdzenia przekazania danych

ZARZĄDZANIE MAŁĄ FIRMĄ

Zagadnienia programowe

1. Sposoby założenia własnej działalności gospodarczej
Rejestracja działalności gospodarczej
Formy zgłaszania działalności do CEIDG
Zgłoszenie działalności do innych instytucji
2. Zagadnienia prawno – podatkowe
Podział podatków
Struktura wpływów podatkowych do budżetu państwa
Organizacja organów podatkowych w kraju
Podstawowe pojęcia finansowo – podatkowe
Prawa i obowiązki podatnika w trakcie kontroli skarbowej
Formy rozliczeń podatku dochodowego
Podatek od wartości dodanej VAT
Inne ewidencje
3. Zagadnienia kadrowo – płacowe
Formy zatrudniania pracowników
Obowiązki pracodawcy
Dokumentacja kadrowa
4. ZUS – program Płatnik
Rozliczenia z ZUS
– dokumentacja zgłoszeniowa
– dokumentacja rozliczeniowa
– dokumentacja płatnicza
Obsługa programu Płatnik ZUS
– dokumentacja zgłoszeniowa
– dokumentacja rozliczeniowa
– przesyłanie danych